Home TransportTransport publiczny Zeroemisyjny transport: Nowela ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w walce ze zanieczyszczeniem powietrza

Zeroemisyjny transport: Nowela ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w walce ze zanieczyszczeniem powietrza

Opublikowal Adam Bednarek

W poniedziałek rząd opublikował informację o pracach nad projektem noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz innych ustaw, nad którymi pracuje resort klimatu i środowiska. Projekt ma na celu wprowadzenie zeroemisyjnego transportu i planowany przyjęcia przez rząd to czwarty kwartał 2024 roku.

W projekcie podkreślono, że ma on na celu zmniejszenie szkodliwych emisji, takich jak tlenki azotu i pyły zawieszone, oraz zmniejszenie hałasu, szczególnie dotkliwego w dużych miastach. Nowe regulacje mają poprawić zdrowie publiczne, zmniejszyć liczbę chorób układu oddechowego, poprawić jakość życia mieszkańców oraz spowolnić zmiany klimatyczne.

zakłada wprowadzenie obowiązku utworzenia stref czystego transportu w większych miastach, gdzie przekroczony zostanie dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Nowe regulacje nakładają również obowiązek zakupu tylko autobusów i trolejbusów zeroemisyjnych oraz zawierania umów przewozu tylko z operatorami korzystającymi z takich środków transportu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w Gornośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nowa ustawa będzie wymagać od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, aby natychmiast po przeprowadzeniu oceny jakości powietrza, informował gminy – na obszarze których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego stężenia dwutlenku azotu NO2 – o tym przekroczeniu lub o obniżeniu stężenia do dopuszczalnego poziomu.

Pomysł zakłada zmianę niektórych zapisów w ustawie o elektromobilności, które obecnie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego powyżej 50 tys. mieszkańców konieczność korzystania z pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu publicznych.

Zgodnie z danymi za 2022 rok, 24 procent spośród 74 gmin nie wykonywało żadnych zadań publicznych z użyciem floty pojazdów na poziomie określonym w ustawie, podczas gdy tylko 6 jednostek wykonywało więcej niż 7 zadań publicznych w ten sposób. Ponadto, 85 procent powiatów i 56 procent województw nie realizuje żadnych zadań publicznych z użyciem floty pojazdów na poziomie określonym w ustawie.

Badane wyraźnie wskazują, że realizacja obecnych i planowanych inwestycji w tabor nie będzie wystarczająca do osiągnięcia wymaganego poziomu 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych do 2028 roku w badanych flotach samorządowych. Obecnie tylko około 10 proc. samorządów objętych przepisami ustawy spełnia określony na poziomie 10 proc. próg pojazdów zeroemisyjnych – podano do informacji.

Podkreślono, że zmiany w przepisach są konieczne ze względu na trudności związane z ograniczeniem emisji z transportu, szczególnie w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy, gdzie użytkowana jest większość autobusów miejskich w kraju.

Dlatego też, argumentem jest wprowadzenie obowiązku zakupu tylko autobusów lub trolejbusów zeroemisyjnych w miastach, gdzie mieszka więcej niż 100 tys. osób oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – zostało to zaznaczone.

W spisie zaznaczono, że proponowane zmiany wprowadzone w ustawie będą służyć realizacji reform związanych z przyjętym przez rząd w kwietniu 2021 r. Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights